fbpx

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy REGULAMIN określa ogólne zasady realizacji zamówień usługowego montażu elektroniki, zgodnie z którymi Zamawiający wykonanie usług, zwany dalej „ZLECENIODAWCĄ” będzie przedstawiał zamówienia na montaż elektroniki, zwane dalej „ZLECENIAMI”, a AssemTec Europe sp. z o.o., zwany dalej ASSEMTEC będzie realizował te zamówienia, wykonując urządzenia lub podzespoły elektroniczne, zwane dalej łącznie WYROBAMI.

 

2. ASSEMTEC będzie realizował ZLECENIA na podstawie pisemnych zamówień, składanych przez ZLECENIODAWCĘ drogą elektroniczną poprzez FORMULARZ ZAMÓWIENIA, FORMULARZ KONTAKTOWY lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@assemteceurope.com.

 

3. ZAPYTANIA O WYCENĘ USŁUG powinny zawierać:

A. Informacje określające:

 • wielkość zamówienia.
 • zakres zamówienia:
  • projektowanie/montaż/ nanoszenie powłok ochronnych/ programowanie/ testowanie/ pakowanie;
  • elementy elektroniczne dostarczone przez ZLECENIODAWCĘ czy przez ASSEMTEC;
  • płytki PCB dostarczone przez ZLECENIODAWCĘ czy przez ASSEMTEC.
 • rodzaj montażu: montaż SMD/SMT / montaż THT / montaż mieszany (SMD/SMT i THT).

B. pełny wykaz elementów elektronicznych przeznaczonych do montażu.


ZLECENIA przedstawiane przez ZLECENIODAWCĘ muszą zawierać dodatkowo pełną DOKUMENTACJĘ PRODUKCYJNĄ /pliki technologiczne/. Preferowany przez ASSEMTEC sposób przygotowania DOKUMENTACJI PRODUKCYJNEJ został precyzyjnie scharakteryzowany w artykule BAZA WIEDZY.


W ZLECENIU powinny być podane również:

 • dane ZLECENIODAWCY niezbędne do wystawienia faktury (nazwa, NIP, dane kontaktowe) oraz informację nt. sposobu wysyłki (poczta/kurier) oraz adresu, na który faktura ta ma być przesłana;
 • informację o planowanym sposobie odbioru od ASSEMTEC gotowego WYROBU, stanowiącego realizację ZLECENIA (odbiór osobisty przez ZLECENIODAWCĘ lub Osobę przez Niego upoważnioną/ przesłanie przez ASSEMTEC WYROBU na wskazany adres za pośrednictwem poczty lub kuriera).

4. Wyroby produkowane przez ASSEMTEC standardowo wykonywane są w technologii bezołowiowej, a wykorzystywane elementy elektroniczne dostosowane są do pracy w podstawowym zakresie temperatur. Jeśli ZLECENIODAWCA ma inne wymagania, powinien uwzględnić to zarówno w ZAPYTANIACH O WYCENĘ USŁUG, jak też w ZLECENIACH.

 

5. Do zawarcia UMOWY O REALIZACJI ZLECENIA dochodzi z chwilą POTWIERDZENIA przez ASSEMTEC przyjęcia ZLECENIA złożonego przez Zleceniodawcę. W wypadku rozbieżności pomiędzy ZLECENIEM a POTWIERDZENIEM wiążąca jest treść POTWIERDZENIA, która określa zamówienie w brzmieniu uzgodnionym przez Strony.

 

6. ASSEMTEC będzie realizował ZLECENIE zgodnie z przekazaną przez ZLECENIODAWCĘ DOKUMENTACJĄ PRODUKCYJNĄ. Montaż elementów odbędzie się zgodnie z normą IPC-A-610.

 

§ 2. SPROWADZANIE ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

1. Realizacja ZLECENIA odbywa się przy wykorzystaniu elementów elektronicznych dostarczonych przez ZLECENIODAWCĘ lub też zakupionych przez ASSEMTEC. Możliwe jest też wykonanie ZLECENIA przy wykorzystaniu elementów w części powierzonych przez ZLECENIODWCĘ i w części skompletowanych przez ASSEMTEC.

 

2. W razie realizacji ZLECENIA przy wykorzystaniu elementów elektronicznych dostarczonych przez ZLECENIODAWCĘ, elementy te powinny być przekazywane w oryginalnych opakowaniach i w liczbie uwzględniającej tzw. zapas technologiczny:

 • w wypadku elementów dostarczanych w taśmach zapas technologiczny powinien wynosić 2%. Ponadto taśmy te powinny mieć rozbiegówkę o długości co najmniej 30 cm;
 • w wypadku elementów dostarczanych w laskach (stick) zapas technologiczny powinien wynosić 1,5%;
 • w wypadku elementów dostarczanych w tackach zapas technologiczny powinien wynosić 0,5%.

 

3. W wypadku zakupu elementów elektronicznych przez ASSEMTEC, elementy te będą nabywane wyłącznie w opakowaniach zbiorczych, dostosowanych optymalnie z uwagi na koszty do wielkości zamówienia, a przy tym uwzględniających wskazany w § 3.2 zapas technologiczny.

 

4. Opracowany przez ASSEMTEC kosztorys dotyczący elementów elektronicznych wykorzystywanych przy realizacji ZLECENIA musi być przedstawiony ZLECENIODAWCY do akceptacji. W wypadku braku tego rodzaju akceptacji obowiązek dostarczenia wskazanych elementów spoczywa na ZLECENIODAWCY.

 

5. ASSEMTEC może odstąpić od realizacji zlecenia w wypadku dostarczenia przez ZLECENIODAWCĘ elementów starszych niż rok lub niezgodnych z poziomem MSL podanym przez producenta.

 

§ 3. WYSTAWIANIE I PRZYJMOWANIE ZLECEŃ

1. ASSEMTEC zastrzega sobie prawo do przyjmowania ZLECEŃ wystawianych wyłącznie przez Osoby, które posiadają pisemne upoważnienie do ich wystawiania.

 

2. ZLECENIA produkcyjne dostarczane będą ASSEMTEC w formie elektronicznej (w sposób określony w §1.2) w dni robocze do godziny 16.00. Zlecenia wysłane po godz. 16:00 lub w dni wolne od pracy uznaje się za wystawione następnego dnia roboczego.

 

3. ZLECENIE uznaje się za przyjęte przez ASSEMTEC do realizacji tylko wówczas, gdy jego przyjęcie zostanie zaświadczone POTWIERDZENIEM przyjęcia ZLECENIA. ASSEMTEC zobowiązuje się do przekazania informacji o podjęciu lub niepodjęciu ZLECENIA najpóźniej w ciągu 15 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Informacja ta będzie przekazywana w formie elektronicznej na adres e-mailowy ZLECENIODAWCY.

 

4. Termin, sposób i miejsce dostawy elementów elektronicznych do montażu powinny być uzgodnione z przedstawicielem firmy ASSEMTEC.

 

5. Z uwagi na zmiany kursów walut oraz cen elementów elektronicznych oferta na montaż kompleksowy jest aktualna wyłącznie przez 14 dni.

 

6. W wypadku gdy /a/błędy w dokumentacji, /b/ występowanie istotnych różnic w stosunku do dokumentacji wcześniej przedstawionej do wyceny, /c/niepełna lub wadliwa kompletacja elementów elektronicznych czy też /d/dostarczenie tych elementów bez tzw. rozbiegówek lub bez odpowiedniego uporządkowania na tackach i szpulach uniemożliwiają sprawną realizację ZLECENIA, ZLECENIODAWCA zobowiązany jest do pokrycia kosztów wynikających z dodatkowych czynności, niezbędnych do realizacji ZLECENIA.

 

§ 4. TERMIN REALIZACJI ZLECEŃ

1. W wypadku gdy usługa montażu wykonywana jest przy wykorzystaniu elementów elektronicznych dostarczonych przez ZLECENIODAWCĘ, termin realizacji ZLECEŃ wynosi standardowo do 10 dni roboczych. W zależności od wielkości zlecenia istnieje możliwość skrócenia terminu realizacji ZLECENIA do 4-5 dni roboczych za opłatą podwyższoną o 50% lub nawet w ciągu 2-3 dni roboczych za opłatą podwyższoną o 100% w stosunku do cen oszacowanych przy uwzględnieniu terminu standardowego.

 

2. W wypadku większych zamówień (pow. 1000 sztuk) oraz w sytuacji gdy zamówienia obejmują również dostarczenie przez ASSEMTEC obwodów drukowanych i/lub elementów elektronicznych termin realizacji Zleceń może ulec wydłużeniu. Za indywidualnie ustalaną opłatą dodatkową możliwa jest realizacja tego rodzaju ZLECEŃ w skróconym terminie.

 

§ 5. ODBIÓR WYROBÓW

1. Miejscem odbioru WYROBÓW wykonanych przez ASSEMTEC jest biuro firmy w Zielonej Górze przy ul. Kożuchowskiej 20C.

 

2. ZLECENIODAWCA zobowiązany jest do odebrania WYROBÓW w terminie 3 dni roboczych od momentu poinformowania przez ASSEMTEC o zakończeniu realizacji ZLECENIA. W wypadku przekroczenia tego terminu ASSEMTEC ma prawo przesłać na koszt i odpowiedzialność ZLECENIODAWCY zgłoszoną do odbioru partię zamówienia.

 

3. Odbiór WYROBU ZLECENIOBIORCA powinien potwierdzić w PROTOKOLE ODBIORU.

 

§ 6. PAKOWANIE I PRZESYŁANIE WYROBÓW

1. WYROBY standardowo zabezpieczane są folią stretch, folią bąbelkową oraz umieszczane w kartonach. Za dodatkową opłatą mogą być dodatkowo zabezpieczane koszulkami ESD.

 

2. ASSEMTEC wysyła WYROBY za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt odbiorcy. Przy większych ZLECENIACH ASSEMTEC zapewnia darmową dostawę.

 

§ 7. REKLAMACJE

1. Po otrzymaniu WYROBÓW ZLECENIODAWCA jest zobowiązany do sprawdzenia ich liczby oraz jakości wykonania, zanim WYROBY te zostaną docelowo wykorzystane lub odsprzedane.

 

2. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące jakości WYROBÓW wykonanych przez ASSEMTEC lub ich zgodności ze ZLECENIEM należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 7 dni od daty odbioru. Zgłoszenie powinno uwzględniać szczegółową charakterystykę zastrzeżeń dotyczących otrzymanego WYROBU. Wszelkie czynności związane z procedurą reklamacyjną należy dokonywać w uzgodnieniu z pracownikami ASSEMTEC.

 

3. Przy odbiorze przesyłki uszkodzonej w czasie transportu, należy dokonać jej otwarcia w obecności kuriera i spisać protokół określający wielkość i charakter uszkodzeń. Protokół potwierdzony pisemnie przez kuriera stanowi podstawę reklamacji.

 

§ 8. ZASADY PŁATNOŚCI

1. Ceny usług ASSEMTEC są cenami netto, powiększonymi o podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi stawkami. Wycena tych usług nie uwzględnia kosztów wysyłki.

 

2. W wypadku ZLECENIODAWCÓW zza granicy, będących płatnikami VAT-UE, stawka VAT wyniesie 0%. W tym wypadku ZLECENIODAWCY powinni podać swój europejski numer ewidencji podatkowej.

 

3. Ceny podawane są przez ASSEMTEC w PLN, jednakże na życzenie ZLECENIODAWCÓW mogą one być wyliczone innej walucie.

 

4. Płatności za wykonanie usług montażu elektroniki dokonywane będą na podstawie faktury VAT na rachunek bankowy ASSEMTEC wskazany w fakturze oraz w terminie określonym w tej fakturze. Akceptowana jest też płatność gotówką (potwierdzana przez ASSEMTEC w protokole odbioru).

 

5. Podstawą do wystawienia faktury VAT za realizację ZLECENIA jest podpisany przez ZLECENIODAWCĘ dowód odbioru WYROBÓW, np. protokół odbioru, dokument WZ lub list spedycyjny.

 

6. Płatności za wykonie usług montażu elektroniki dokonywane będą na podstawie faktury VAT na rachunek bankowy ASSEMTEC wskazany w fakturze oraz w terminie określonym w tej fakturze.

 

7. ZLECENIODAWCA oświadcza, iż upoważnia ASSEMTEC do wystawienia faktur VAT bez podpisu ZLECENIODAWCY, a także do wystawiania faktur elektronicznych (e-faktur).

 

8. W wypadku, gdy realizacja ZLECEŃ wymaga poniesienia wstępnych kosztów (np. zakup elementów elektronicznych lub obwodów drukowanych), ASSEMTEC pobiera zaliczkę w wysokości 50-100% wartości zakupu. Pozostała należność płatna jest w terminie 7-14 dni od realizacji zakupu.

 

9. Od nowych ZLECENIODAWCÓW ASSEMTEC pobiera przedpłatę w wysokości 50-100% wartości całości ZLECENIA.

 

10. W wypadku rezygnacji przez ZLECENIODAWCĘ zamówienia, na którego realizację ASSEMTEC poniósł określone koszty i/lub w którego realizację włożył określony nakład pracy, ZLECENIODAWCA jest zobowiązany do bezzwłocznego pokrycia tych wydatków oraz kosztów pracy. W sytuacji dokonania przedpłaty przez ZLECENIODAWCĘ, przedpłata ta zostanie przeznaczona na pokrycie wskazanych wydatków i kosztów.

 

11. W wypadku nieterminowego regulowania należności przez ZLECENIODAWCĘ ASSEMTEC zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek karnych w wysokości 0,05% wartości zlecenia za każdy dzień zwłoki. Zastrzega również możliwość odmowy przyjęcia ZLECEŃ lub wstrzymania realizacji zamówień złożonych przez ZLECENODAWCÓW, mających zaległości płatnicze.

 

§ 9. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Okres gwarancji ASSEMTEC na wykonane WYROBY wynosi 12 miesięcy, licząc od daty ich odbioru przez ZLECENIODAWCĘ.

 

2. ASSEMTEC nie ponosi odpowiedzialności za:

 • wady konstrukcyjne WYROBÓW (jeśli nie był wykonawcą projektów montowanych urządzeń);
 • wady WYROBÓW powstałe na skutek użycia uszkodzonych elementów elektronicznych, które dostarczone zostały przez ZLECENIODAWCĘ;
 • uszkodzenia powstałe na skutek używania WYROBÓW w sposób niezgodny zasadami ich użytkowania lub niezgodny z ich przeznaczeniem.

 

3. ASSEMTEC nie ponosi odpowiedzialności za:

 • wszelkiego rodzaju wady prawne WYROBÓW wykonanych na ZLECENIE, a w szczególności za wady prawne związane ze sposobem wchodzenia ZLECENIODAWCY w posiadanie projektu lub wynikające z naruszenia przez Niego cudzych praw do własności intelektualnej;
 • za późniejsze wykorzystanie WYROBÓW w sposób niezgodny z prawem.

 

4. W wypadku tych wad WYROBÓW, które są skutkiem błędów w procesie montażu, ASSEMTEC jest zobowiązany do naprawy, a gdy nie będzie to możliwe – do wymiany towaru lub zwrotu zapłaconej kwoty, przy czym odpowiedzialność ASSEMTEC ograniczona jest do wartości zrealizowanej dostawy podlegającej reklamacji.

 

5. ASSEMTEC nie ponosi odpowiedzialności za:

 • opóźnienia w dostarczeniu zamawianych elementów i podzespołów;
 • opóźnienia powstałe z przyczyn od niego niezależnych (awaria linii montażowej, awaria sieci elektrycznej itp.);
 • wady WYROBÓW powstałe z przyczyn od niego niezależnych (np. wady produkcyjne zakupionych elementów elektronicznych);
 • opóźnienia i/lub nieprawidłowości powstałe na skutek nieodpowiedniej realizacji przez ZLECENIODAWCĘ ciążących na nim zobowiązań.

 

6. Każdorazowo ASSEMTEC zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ZLECENIODAWCĘ o zaistnieniu okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających terminową i/lub zgodną z wymaganiami ZLECENIODAWCY realizację ZLECEŃ w celu tymczasowego uzgodnienia odmiennych warunków wykonania WYROBÓW.

 

7. ZLECENIODAWCY nie przysługują roszczenia odszkodowawcze z tytułu zwłoki w realizacji ZLECEŃ przez ASSEMTEC oraz z tytułu szkód powstałych w wyniku niedotrzymania terminu dostaw. Niemniej ASSEMTEC jest zobowiązany do dołożenia wszelkich starań, aby wywiązać się z ustaleń dotyczących terminów realizacji ZLECEŃ.

 

§ 10. ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI

1. ASSEMTEC zobowiązany jest do zachowania w ścisłej poufności otrzymanej DOKUMENTACJI PRODUKCYJNEJ. ASSEMTEC zobowiązuje się również do nieudostępniania tej DOKUMENTACJI osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody ZLECENIODAWCY, przy czym zobowiązanie to nie dotyczy współpracowników ASSEMTEC wykonujących działania związane z realizacją ZLECENIA (np. wykonanie szablonów SMT, produkcja płytek PCB).

 

2. Zarówno ASSEMTEC, jak też ZLECENIODAWCA zobowiązani są do zachowania poufności informacji dotyczących finansowych warunków realizacji ZLECENIA.

 

3. Zobowiązania dotyczące zachowania poufności wskazane w punkcie 1 i 2 niniejszego paragrafu, standardowo dotyczą okresu 3 lat od przyjęcia przez ASSEMTEC ZLECENIA, chyba że odrębna umowa orzeka inaczej.

 

4. Na życzenie ZLECENIODAWCY ASSEMTEC może spisać odrębną umowę o zachowaniu poufności.

 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W wypadku sporów strony powinny dążyć do rozstrzygnięć polubownych, a jeśli to się okaże niemożliwe, spory te będą rozstrzygane na gruncie prawa polskiego, w sądzie właściwym ze względu na siedzibę firmy ASSEMTEC.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

2017-03-05