Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) - w dalszej części: RODO - informujemy, że przetwarzamy następujący zakres Państwa danych osobowych:

 • Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres dostarczenia przesyłki i ewentualnie dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP, adres) – w przypadku sprzedaży wysyłkowej;

 • Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy i ewentualnie dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP, adres) – w przypadku odbioru osobistego.

Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż/zakup), rejestracji na stronie internetowej, zapytań ofertowych, rozpatrywania reklamacji lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności.

W świetle powyższego zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest AssemTec Europe sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Kożuchowska 20C, 65-364 Zielona Góra; wpisana do Rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9292003167, REGON 38351934, która prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.

 2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest kontakt na dedykowaną skrzynkę iod@assemteceurope.com. Ponadto kontakt z Administratorem jest możliwy:

  • osobiście w siedzibie Firmy tj. ul. Kożuchowska 20C, 65-364 Zielona Góra;

  • telefonicznie od numerem +48 691-895-106;

  • listownie na adres korespondencyjny, tj. ul. Kożuchowska 20C, 65-364 Zielona Góra;

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwanym dalej „Rozporządzeniem”), w celu:

  • zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi (podstawa art. 6 ust. 1 lit b. Rozporządzenia);

  • działań niezbędnych do rozpatrzenia złożonej reklamacji lub obsługi zgłoszenia skierowanego do Administratora (np. przez formularz kontaktowy na stronie https://assemteceurope.com/kontakt lub e-mail) (podstawa art. 6 ust. 1 lit b. Rozporządzenia);

  • marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora na podstawie Państwa zgody na marketing bezpośredni, jeżeli taka zgoda została wyrażona oraz do czasu jej odwołania (podstawa art. 6 ust. 1 lit f. Rozporządzenia);

  • wypełnienia obowiązków związanych z archiwizacją na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (podstawa art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia);

  • wypełnienia obowiązków związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzenia i przechowywania ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywania dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości), (podstawa art. 6 ust. 1 lit c. Rozporządzenia).

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy sprzedaży, umowy świadczenia usługi, rozpatrzenia złożonej reklamacji albo obsługi zgłoszenia, a następnie tak długo jak wynika to z przepisów prawa lub uzasadnionego interesu Administratora m.in. przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia wszelkich potencjalnych sporów, które mogą wyniknąć w związku ze świadczonymi usługami, np. związanych z roszczeniami (okres ten będzie obejmował termin biegu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami). Szczegółowe okresy przechowywania przewidziane są w przepisach podatkowych, prawa cywilnego, przepisach o rachunkowości.

 2. Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone, wyłącznie w ramach realizacji umowy sprzedaży lub świadczenia usługi, rozpatrzenia złożonej reklamacji albo obsługi zgłoszenia następującym podmiotom:

  • podmiotom zapewniającym usługi pocztowe;

  • podmiotom zapewniającym usługi kurierskie;

  • podmiotom zapewniającym usługi płatnicze;

  zgodnie z wybraną przez Państwa opcją przy składaniu zamówienia.

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży, umowy świadczenia usługi, rozpatrzenia złożonej reklamacji albo obsługi zgłoszenia. W przypadku niepodania danych zawarcie umowy, rozpatrzenie reklamacji lub obsługa zgłoszenia jest niemożliwe.

 4. Posiadają Państwo prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  • przenoszenia danych;

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia;

  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

  Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 Rozporządzenia, kontaktując się z Administratorem np. pod adresem iod@assemteceurope.com. Administrator ma prawo odmówić realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez Administratora danych. Np. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez Państwa zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

 5. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.